Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


FAQ


CZĘŚĆ I - OGÓLNA


Co oznacza skrót KSE?

KSE to skrót od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest to sieć połączonych ze sobą urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu, i rozdziału energii elektrycznej.Czym jest sieć przesyłowa?

Na sieć przesyłową składają się linie i stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, które odpowiadają za przesyłanie energii na duże odległości – z miejsca wytwarzania, do stacji w której energia o najwyższym napięciu jest transformowana na niższe poziomy.Jak się odbywa przesył energii z elektrowni do odbiorców?

Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe napięcie, tym mniejsze są straty energii podczas jej przesyłu. W systemowych stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomu napięć, a energia za pośrednictwem stacji wysokich napięć trafia do sieci dystrybucyjnych - mniejszych stacji elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – takich jak zakłady przemysłowe, szpitale, szkoły czy też gospodarstwa domowe.Dlaczego infrastruktura przesyłowa jest rozbudowywana?

Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, czego skutkiem jest rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tymczasem Krajowy System Elektroenergetyczny w znacznej mierze opiera się na infrastrukturze przesyłowej wybudowanej w połowie ubiegłego wieku. Konieczne zatem jest modernizowanie i rozbudowywanie elementów sieci przesyłowej, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.Czy polski system elektroenergetyczny połączony jest z podobnymi systemami w innych krajach?

Tak. Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) połączony jest z systemami elektroenergetycznymi innych krajów Europy. Dzięki temu możliwa jest międzynarodowa wymiana energii elektrycznej, co zapewnia możliwość dostarczenia do Polski energii elektrycznej z zagranicy i zapewnia większe bezpieczeństwo energetyczne.CZĘŚĆ II – KTO JEST KIM W INWESTYCJI


Kto jest inwestorem inwestycji?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.


PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.Kto jest wykonawcą inwestycji?

Wykonawcą inwestycji jest SPIE Elbud Gdańsk S.A. należący do Grupy SPIE SAG – jednego z wiodących dostawców usług i systemów w zakresie energetyki, sieci gazowych i wodnych oraz instalacji do wytwarzania, dostarczania i użytkowania energii elektrycznej, wody i gazu.
SPIE Elbud Gdańsk S.A. specjalizuje się w budowie, w tym także w systemie „pod klucz”, stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, linii kablowych i napowietrznych na wszystkich poziomach napięć oraz w ich modernizacji i remontach.Dlaczego inwestycję PSE S.A. realizuje inna firma?

PSE S.A. są Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP), który dba o stan i rozwój sieci oraz bezpieczeństwo dostaw energii. Realizowane inwestycje PSE zlecają podmiotom, które wyłaniane są w wyniku publicznych przetargów przeprowadzanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.Jak można skontaktować się z firmą odpowiedzialną za budowę?

Wszelkie sprawy dotyczące modernizacji linii można zgłaszać do kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Dane kontaktowe do nich można znaleźć na tablicy informacyjnej budowy. Pytania i uwagi można również przekazywać za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej inwestycji (www.joachimowlagisza.pl) lub skontaktować się z rzecznikiem inwestycji pod numerem telefonu: +48 887 202 840.CZĘŚĆ III – INFORMACJE O ZADANIU INWESTYCYJNYM


Czy modernizacja linii jest potrzebna?

Celem inwestycji jest poprawa pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie południowej Polski. Zmodernizowana linia zwiększy bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw prądu do wszystkich odbiorców w gminach leżących na jej trasie i w całym regionie. Pewność zasilania jest niezwykle istotna dla gospodarstw domowych oraz instytucji – takich jak np. szpitale i dla okolicznych przedsiębiorców.

Rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowych na terenie południowej Polski wpływa na komfort życia lokalnej społeczności – poprawa jakości dostaw energii oznacza mniej awarii i przerw w zasilaniu, nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.Czy podczas modernizacji będzie zmieniana trasa linii?

Nie. Linia Joachimów - Łagisza będzie przebiegać tak jak obecnie.Czy w czasie remontu pojawią się przerwy w dostawie prądu?

Nie. Modernizacja linii nie będzie powodowała przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a więc do zakładów przemysłowych, instytucji – takich, jak np. szpitale, czy gospodarstw domowych. Wykonawca dołoży starań, aby prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały normalne funkcjonowanie okolicznych mieszkańców.Czy prace modernizacyjne będą uciążliwe dla okolicznych mieszkańców?

Wykonawca inwestycji dołoży wszelkich starań, by modernizacja linii w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na codzienne życie okolicznych mieszkańców. Oczywiście możliwe jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu, związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego w trakcie prac modernizacyjnych oraz zwiększeniem ruchu na lokalnych drogach dojazdowych. Podkreślić należy, że każda inwestycja elektroenergetyczna realizowana na rzecz PSE S.A., spełnia surowe wymogi prawa polskiego i europejskiego, w zakresie oddziaływania na środowisko linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Wykonawca będzie starał się do minimum ograniczyć ingerencję w komfort życia mieszkańców. Wszelkie prace remontowe będzie realizował w porozumieniu z władzami samorządowymi i właścicielami nieruchomości.Jak długo potrwają prace?

Prace budowlane rozpoczną się w marcu 2019 roku, a zakończą w październiku 2020 roku.Czy przedstawiciele wykonawcy będą wchodzić na prywatne działki?

Tak, prace modernizacyjne będą prowadzone na prywatnych nieruchomościach. Dlatego też przed rozpoczęciem robót przedstawiciele wykonawcy spotkają się z właścicielami gruntów. Celem rokowań będzie pozyskanie w sposób polubowny praw do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do prowadzenia modernizacji linii. Dla nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlane wykonawca uzyska służebność przesyłu, a dla nieruchomości, na których prowadzone będą prace konserwacyjne, prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. O rodzaju prac remontowych oraz o planowanym terminie rozpoczęcia właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, by można było uzgodnić dogodny dla obu stron czas przeprowadzenia robót modernizacyjnych.Kto będzie odpowiadał za ewentualne zniszczenia powstałe podczas prowadzenia prac remontowych?

Odpowiada za nie firma prowadząca zadanie. Wszelkie szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych zostaną naprawione lub rzeczoznawca majątkowy wyceni wartość szkody, za którą właścicielowi zostanie wypłacone odszkodowanie.Kiedy właściciele otrzymają rekompensaty za ewentualne szkody powstałe podczas prac prowadzonych na ich nieruchomościach?

Należności zostaną uregulowane po zakończeniu prac modernizacyjnych. Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas prowadzenia prac remontowych linii będą szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu. W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących wartości odszkodowania właściciele nieruchomości mogą powołać innego, wybranego przez siebie rzeczoznawcę majątkowego. Koszty sporządzenia operatu pokrywa wykonawca.Czy przy okazji modernizacji linii wykonawca będzie pozyskiwał prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowane?

Tak, w ramach tego zadania inwestycyjnego wykonawca zobowiązany jest, do uzyskania na rzecz inwestora, czyli PSE S.A., tytułu prawnego – a więc prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i służebności przesyłu bez ograniczeń czasowych, do nieruchomości, na których posadowione są słupy przeznaczone do wymiany i podwyższenia.Kto będzie właścicielem gruntu po ustanowieniu służebności przesyłu?

Właściciel gruntu nie zmieni się. Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe do korzystania z gruntów pod linią w związku z modernizacją i eksploatacją linii. Służebność ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie skutkuje przeniesieniem własności. Potwierdzić to może każdy notariusz.Czy właścicielom działek, przez które przechodzi linia, przysługuje wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości na cele budowlane?

Tak. Podstawą ustalenia kwoty jednorazowego wynagrodzenia za prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (w tym ustanowienie służebności przesyłu) jest operat szacunkowy sporządzony przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Na wycenę ma wpływ wiele czynników, m. in. położenie nieruchomości, sposób jej użytkowania, długość przebiegu linii na danej działce, obszar pasa technologicznego, czy posadowiony jest na niej słup, średnia cena kupna – sprzedaży podobnych nieruchomości.

W przypadku braku porozumienia co do proponowanej kwoty wynagrodzenia właściciel nieruchomości ma prawo zwrócić się do wybranego przez siebie rzeczoznawcy majątkowego. Koszty pokrywa wykonawca inwestycji.Jak będzie przebiegała procedura pozyskiwania nieruchomości na cele budowlane?

Przedstawiciele wykonawcy, legitymujący się pełnomocnictwami inwestora, będą spotykać się z właścicielami nieruchomości, na których planowane jest prowadzenie prac modernizacyjnych. Celem rokowań jest pozyskanie w sposób polubowny praw do korzystania z nieruchomości, ale tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia modernizacji linii, a więc dla działek, na których prowadzone będą prace remontowe. Przedstawiciele wykonawcy przedstawią zakres prac na nieruchomościach poszczególnych właścicieli oraz zaproponują wynagrodzenie oszacowane na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Odpowiedzą również na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Każdy właściciel nieruchomości, która pozyskiwana będzie na cele budowlane, otrzyma stosowne wynagrodzenie z tego tytułu. Wypłacane ono będzie po podpisaniu umowy cywilnoprawnej na podstawie operatu sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Również właściciele nieruchomości, na których ustanawiana będzie służebność przesyłu, otrzymają stosowne wynagrodzenie z tego tytułu. Jest ono wypłacane jednorazowo w dwóch ratach: pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy, druga po podpisaniu aktu notarialnego.

W przypadku braku porozumienia co do proponowanej kwoty wynagrodzenia właściciel nieruchomości ma prawo zwrócić się do wybranego przez siebie rzeczoznawcy majątkowego. Koszty pokrywa wykonawca inwestycji.Jakie korzyści odniosą gminy, przez które przebiega modernizowana linia?

Celem inwestycji jest poprawa pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie aglomeracji śląskiej. Planowana modernizacja linii jest inwestycją celu publicznego, realizowaną ze środków publicznych. Inwestor płaci co roku do budżetu gminy podatki od infrastruktury elektroenergetycznej.CZĘŚĆ IV – ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I CZŁOWIEKA


Jak linia elektroenergetyczna oddziałuje na środowisko?

Linie elektroenergetyczne są stałym elementem współczesnego świata. Przebywanie ludzi w najbliższym otoczeniu linii elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne. Budowa oraz późniejsze funkcjonowanie linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć muszą spełniać surowe przepisy prawa polskiego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko naturalne. Specjalnie powołane do tego instytucje sprawdzają i dbają, by nie zostały przekroczone dopuszczalne normy zarówno jeśli chodzi o pole elektryczne jak i magnetyczne oraz poziom hałasu.W jakiej odległości od linii można będzie budować domy?

Na trasie linii elektroenergetycznej Ołtarzew - Mory pas technologiczny wynosi 50 metrów, po 25 z każdej strony od osi. Granice tego pasa wyznaczają obszar, w którym mogą wystąpić ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu. Ograniczenia te wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. W przypadku linii 220 kV nie ma żadnych przeciwwskazań do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w odległości większej niż 25 metrów od osi linii. Zarówno poziom pól elektrycznych, magnetycznych, jak i szum linii, będą wyraźnie poniżej dopuszczalnych norm określonych w polskich przepisach. Na przedmieściach dużych miast można zaobserwować, że domy mieszkalne powstają tuż przy pasie technologicznym.Skąd można mieć pewność, że natężenie pola elektromagnetycznego i hałasu nie przekracza po modernizacji linii dopuszczalnych poziomów?

Po zakończeniu modernizacji przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami. W sytuacji, gdyby jakiekolwiek normy były przekroczone, linia nie dostanie pozwolenia na użytkowanie.Czy przebywanie w pobliżu linii jest bezpieczne?

Na całym świecie grunty w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych są wykorzystywane pod uprawy rolne i hodowlę zwierząt. Przy wielu liniach znajdują się budynki mieszkalne. Linie są tak zaprojektowane, aby przebywanie w ich pobliżu było całkowicie bezpieczne. PSE S.A. dbają o to, aby wszystkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć były sumiennie przestrzegane.Czy pod linią można bezpiecznie korzystać z maszyn rolniczych?

Tak, można. Odległość przewodów linii elektroenergetycznej od ziemi umożliwia w sposób bezpieczny wykorzystanie terenu pod linią pod uprawę oraz wykorzystywanie do tego celu maszyn rolniczych.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.