Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


Oddziaływanie na środowisko

Pole elektromagnetyczne

Linie elektroenergetyczne są źródłem pól: elektrycznego i magnetycznego. Ich wartości, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie jedne z bardziej rygorystycznych norm ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.


Pole elektromagnetyczne ma dwie niezależne od siebie składowe: elektryczną i magnetyczną. Pole elektryczne (E) mierzy się w kV/m (kilowolt / metr). Wytwarza je każdy obwód elektryczny pod napięciem – np. podłączona do gniazda elektrycznego, ale nie włączona lampka nocna. Kiedy lampka zostanie włączona, przez obwód popłynie prąd elektryczny, czego efektem będzie emisja pola magnetycznego (H), które mierzy się w A/m (amper / metr).


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów w Polsce dla pól o częstotliwości 50 Hz określone są następujące wartości:

  • dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej,
  • dla miejsc dostępnych dla ludności: odpowiednio 10 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej.

Pole elektryczne


Pole magnetyczneOddziaływanie linii - hałas (szum akustyczny)

Źródłem hałasu wytwarzanego przez napowietrzne linie elektroenergetyczne jest przede wszystkim ulot z elementów linii będących pod napięciem, głównie z przewodów fazowych. Ulot jest zjawiskiem polegającym na wyładowaniu elektrycznym zachodzącym tuż przy powierzchni przewodu pod napięciem. Słychać go bardziej podczas niekorzystnych warunków pogodowych, podczas mżawki lub gdy powietrze jest bardzo wilgotne.


Wielokrotne przeprowadzane są badania poziomów hałasu linii elektroenergetycznych, by wartości określone w normach nie były przekraczane.


Oddziaływanie stacji elektromagnetycznych na ludzi i środowisko - hałas.

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.