Modernizacja linii 220 kV
Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Kwadrat


Kto jest kim w inwestycji?

Inwestor

Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.


PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl


Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE S.A.

Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE S.A. – jest właścicielem procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego. Celami działania Centralnej Jednostki Inwestycyjnej są:

  • zapewnienie efektywnej realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego,
  • zarządzanie, koordynacja i doskonalenie metodycznego zarządzania procesem inwestycyjnym PSE S.A.

www.pse.pl


Wykonawca


SPIE Elbud Gdańsk S.A.

SPIE Elbud Gdańsk S.A. należy do Grupy SPIE SAG – jednego z wiodących dostawców usług i systemów w zakresie energetyki, sieci gazowych i wodnych oraz instalacji do wytwarzania, dostarczania i użytkowania energii elektrycznej, wody i gazu. SPIE Elbud Gdańsk S.A. specjalizuje się w budowie, w tym także w systemie „pod klucz”, stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, linii kablowych i napowietrznych na wszystkich poziomach napięć oraz w ich modernizacji i remontach.

www.spie-elbud.pl

INWESTOR   WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna   SPIE Elbud Gdańsk S.A.